mission statement

Mang Tin Lành cứu rỗi của Chúa Giê-su đến cho từng người trong đại gia đình của Thiên Chúa, giúp đở từng người đi qua quá trình thánh hóa để mỗi ngày càng giống Chúa Giê-su hơn, trang bị từng người để có khả năng đem Tin Lành và tình yêu của Thiên Chúa đến khắp mọi miền hầu cho danh Đức Chúa Trời được cả sáng.
 
To bring people to Jesus and His family, develop them to be Christ-like, and equip them for their ministry in the church and reach out to the world in order to magnify God's name.