Children Ministry

Children Ministry
Dưới đây là lịch trình của năm 2010 cho Ban Phụ Nữ và Children Ministry DateDescription/Children 1/9/10Worker appreciation2/7/10Teachers - Q1 Meeting2/14/10Tết Celebration3/28/10Q1 Joined Service4/2/10Good Friday4/4/10Eas... [more]