sunday school

Life Application Sunday School (LASS)
Các lớp học thực dụng: Các lớp học thực dụng được mở ra để đáp ứng tất cả các nhu cầu trong cuộc sống hằng ngày như cách hướng dẫn con cái, nam và nữ, tiền nong, chọn lựa nghề nghiệp, gi... [more]